Juridische documenten bij het kopen van een onderneming


Juridische documenten bij het kopen van een onderneming

Er zijn vele juridische documenten betrokken bij de aankoop van een onderneming. Het is belangrijk dat de juridische documenten die betrokken zijn bij de aankoop van een onderneming goed zijn opgesteld. Onze M&A adviseurs zijn goed toegerust om u te ondersteunen bij het opstellen van deze contracten. Onze associate members (in dit geval juridisch onderlegde professionals) zijn specialisten in de specifieke juridische stadia van een M&A traject die wij betrekken wanneer juridische documenten nodig zijn. Onderstaand vind u een overzicht van de belangrijkste juridische documenten die nodig zijn bij het kopen van een onderneming.

Blijf op de hoogte

Laat CFIE u informeren over de juridische aspecten die komen kijken bij het kopen van een bedrijf.

We hebben een aantal voorbeelden opgesteld van juridische documenten die u kunt downloaden om een zodoende een indruk te krijgen van hoe zo’n document in elkaar zit.

NDA (non-disclosure agreement)

juridische documenten

Het eerste juridische document dat doorgaans getekend wordt is een NDA. Dit staat voor Non Disclosure Agreement en dit document heeft als doel ervoor te zorgen dat alle informatie die wordt uitgewisseld tussen partijen vertrouwelijk blijft. Deze NDA wordt normaliter getekend door een koper en een verkoper maar kan ook getekend worden door zowel een adviseur als een koper en een verkoper. Bij CFIE hebben we een standaard NDA template waar we doorgaans mee werken. Andere benamingen van documenten die we tegenkomen om vertrouwelijkheid te garanderen zijn CDA (confidentiality disclosure agreement) of gewoon CA (confidentiality agreement).

Opdrachtbevestiging (mandaat)

De opdrachtbevestiging reguleert de overeenkomst tussen de client en de adviseur. In deze overeenkomst worden de vergoedingenstructuur en andere belangrijke zaken zoals exclusiviteit voor het project vastgelegd. Wanneer het mandaat eenmaal getekend is kan het project (aankoop van de onderneming) van start gaan.

Intentieverklaring (LOI)

Een intentieverklaring (LOI) is een juridisch document dat uitdrukking geeft aan een intentie bij zowel de kopende als de verkopende partij om toe te werken naar een transactie waarbij aandelen of eigendommen van een bestaand bedrijf worden overgedragen. Een intentieverklaring kan juridisch bindend zijn of niet-bindend afhankelijk van wat partijen overeenkomen. De intentieverklaring beschrijft gedetailleerd de belangrijkste kenmerken van een geplande bedrijfsoverdracht.

De intentieverklaring komt normaliter tot stand nadat er verschillende bijeenkomsten zijn geweest en op gedetailleerde wijze informatie is uitgewisseld maar voorafgaande aan de start van de due diligence fase. De belangrijkste punten opgenomen in de intentieverklaring worden later weer opgenomen in de overeenkomst voor de aankoop van aandelen (SPA of share purchase agreement). Daarom is het belangrijk om over een eenduidige en goed gedocumenteerde intentieverklaring te beschikken. Download een voorbeeld van een intentieverklaring van onze website om een indruk te krijgen van de structuur en inhoud van een dergelijke verklaring

In het geval van kleinere M&A projecten stellen wij meestal een document op van 1 pagina groot wat een voorwaarden document wordt genoemd. Een voorwaarden document licht de belangrijkste onderdelen van een geplande transactie eruit zodat beide partijen een wederzijds begrip hebben van het kader waarbinnen het contract wordt opgesteld. Download een voorbeeld van een voorwaarden document van onze website voor een algemene indruk.

SPA (koopovereenkomst voor aandelen): het contract om een ​​bedrijf te kopen

In de laatste stap van de aankoop van een bedrijf wordt de SPA (koopovereenkomst voor aandelen) opgesteld door een juridische partij. De aandelenkoopovereenkomst is het contract dat de verkoop van de aandelen legaal uitvoert. De SPA bevat alle relevante juridische items met betrekking tot een zakelijke aankoop. De belangrijkste zijn de aankoop van aandelen, de aankoopprijs, het ingehouden bedrag, belastingen en andere voorwaarden van de zakelijke verkoop. Verdere items die zijn opgenomen in een SPA zijn garanties, de aansprakelijkheid van de verkopers en vrijwaringen.

Corporate Finance in Europe kan dit proces desgewenst managen. Het contract ondertekenen bij de notaris, zodat het juridisch bindend is, is de eerste stap in het samenvoegen van twee bedrijven die waardevoller zijn. Download een een voorbeeld van een index van een SPA om een ​​indruk te krijgen van dit document.

Aandeelhoudersovereenkomst: een overeenkomst tussen de aandeelhouders

Een aandeelhoudersovereenkomst is een overeenkomst tussen de verschillende aandeelhouders. Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen per land verschillen. Daarom is het belangrijk om de juiste ondersteuning te gebruiken van juridische M & A-experts in het betreffende land. Een aandeelhoudersovereenkomst regelt normaal gesproken zaken als eigendom en stemrecht van de aandelen in de onderneming. Dit kan onder meer bestaan ​​uit lock-down bepalingen, beperkingen op het overdragen van aandelen of het toekennen van veiligheidsbelangen over aandelen en "tag-along" en "drag-along" rechten. Het doel van deze overeenkomsten is ervoor te zorgen dat er geen onverwachte problemen met aandelen kunnen optreden of dat aandelen kunnen worden verkocht als de hoofdaandeelhouder dit wenst.

Europese juridische M & A-ondersteuning

We provide our M&A services in all European countries. We can help you with legal support when you We bieden onze M & A-diensten aan in alle Europese landen. Wij kunnen u helpen met juridische ondersteuning wanneer u een bedrijf wilt overnemen. Corporate Finance in Europe (CFIE) is hooggekwalificeerd om te helpen bij juridisch fusies en overnames. Bekijk meer details over onze geassocieerde partners om uw juridisch adviseur te selecteren of bezoek de bijbehorende services voor andere services met betrekking tot het fusie- en overnameproces.

Neem contact met ons op voor een gratis brainstorm en feedback te krijgen over uw plannen om een ​​bedrijf te kopen en de juridische documenten die bij deze processen betrokken zijn. Het kan ook zijn dat u geïnteresseerd bent in andere aspecten bij het kopen van een bedrijf. We raden u aan de kosten van een zakelijke aankoop te bezoeken voor meer informatie over alle kosten van uw project.